fbpx

2 วัน 1 คืน แบบประหยัด

2 วัน 1 คืน แบบประหยัด

แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน นอนเกาะหลีเป๊ะ

รหัส LIPE-005

แพ็คเกจนี้เที่ยวได้ตลอดทั้งปี

โปรแกรมทัวร์

วันแรก

เกาะไข่ – เกาะราวี – อ่าวสอง – ร่องน้ำจาบัง – เกาะหินงาม

09.00 น. ลูกค้าเดินทางถึงท่าเรือปากบารา และลงเรือนำเที่ยว

09.30 น. ออกเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางแวะ เกาะไข่ ให้ท่านได้แวะชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูล

11.30 น. ถึงเกาะหลีเป๊ะ ขึ้นเรือหางยาวไปยัง เกาะราวี ที่มีหาดทรายขาวและเวิ้งอ่าวที่สวยงาม รับประทานอาหารเที่ยงบนเกาะ (อาหารกล่อง )

13.00 น. หลังจากรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังบริเวณ อ่าวสอง หลังจากนั้นมุ่งหน้าต่อไปยัง ร่องน้ำจาบัง จุดดำน้ำที่มีปะการังอ่อนเจ็ดสีที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในอันดามัน

15.00 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะหินงาม ที่มีหาดหินเรียงร้อยกันเป็นหมื่นเป็นแสนก้อน ยามน้ำทะเลซัดขึ้นมา หินเหล่านี้จะเปียกเปล่งประกายสีดำนิลสวย

16.00 น. เดินทางกลับไปยังเกาะหลีเป๊ะ เรือหางยาวจะไปส่งลูกค้าตามหาดที่พักบนเกาะหลีเป๊ะ  รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ( ไม่รวมในแพ็คเกจ ) 

วันที่สอง

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

เตรียมตัวอำลาเกาะหลีเป๊ะถ่ายรูปพร้อมเก็บความประทับใจ เวลาเรือส่งกลับท่าเรือปากบารา มีให้บริการตั้งแต่ 9.30 – 16.00 น. ตามความสะดวกขอลูกค้า

เลือกรีสอร์ท ประเภทห้องพัก

ราคานี้รวม

สิ่งที่ควรเตรียมไป

ราคานี้ไม่รวม

จองแพ็คเกจ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต