fbpx

CSR กิจกรรมปลูกหญ้าทะเล

CSR กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะ ซึ่งสถานที่ทำกิจกรรมนั้นอยู่ที่ท่าเรือปากเมง อุทยานหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง

ปลูกหญ้าทะเล

กิจกรรมการปลูกหญ้าทะเล

ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ปลูกหญ้าทะเล
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 43/00540 Copyright 2003 @ ทะเลตรัง.com © สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามนำไปทำซำ้ หรือคัดลอกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต